Adatkezelési tájékoztatóaz ügyfelek és egyéb érintettek személyes adatainak kezeléséről

Hatályos: 2022.04.27 napjától

A GreenSense Consulting Kft. (székhelye: 2836 Baj-Szőlőhegy, Agostyáni dűlő 6; cégjegyzékszáma: 11-09-029573; adószáma: 27837371-2-11; a továbbiakban: Cég) mint adatkezelő ügyfelei és egyéb érintett személyek személyes adatait, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete(továbbiakban: GDPR)és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)alapján az alább meghatározottak szerint kezeli.

I. Fogalmak

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, közlése, lekérdezése, betekintés, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, valamint a Személyes adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Felügyelet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

II. A Cég adatkezelése során alkalmazandó jogszabályok

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény);
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

III. Az adatkezelés elvei

A Cég személyes adatot kizárólag meghatározott célból, a cél elérésére alkalmas, megfelelő, releváns és szükséges módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel szerződés teljesítése, jog gyakorlása és jogi kötelezettség teljesítése érdekében, illetve az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében, valamint a Cég vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése végett vagy hozzájárulás alapján, az adattakarékosság elvének megfelelően, az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen mértékben. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, melynek egyértelműen meghatározottnak és jogszerűnek kell lennie. A személyes adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen kell, hogy történjen, valamint azt minden esetben az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

IV. Az adatkezelés célja

A Cég és ügyfele között létrejövő szerződés végrehajtása, valamint, hogy a Cég közvetlenül mérhesse fel az ügyfél, illetve az egyes kihívásokban részt vevő személyek igényeit azok magasabb szintű szolgáltatásokkal való kielégítése érdekében (statisztika készítés), a Cég által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Cég jogi, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése, az esetleges panaszok kezelése.

V. Az adatkezelés jogalapjai

A GDPR alapján a Cég személyes adatot az alábbi jogalapok valamelyike fennállása esetén kezel:

a)az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b)az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c)az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d)az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e)az adatkezelés a Cég vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Amennyiben a Cég az Érintett hozzájárulása alapján kezel adatot, akkor az adatkezelést minden esetben megelőzi az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntesen tett, egyértelmű és kifejezett hozzájáruló nyilatkozatának felvétele. Az Érintett hozzájárulása időbeli korlát nélkül, visszavonásig hatályos, az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@greensense.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben, illetve a Cég honlapján megadott elérhetőségeken. Bármely hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél a hozzájárulás visszavonása esetén – amennyiben az adatkezelésnek egyéb jogalapja is van – az Érintettet haladéktalanul tájékoztatni kell a más jogalapra történő áttérésre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Bármely személyes adat egy időben csak egy jogcímen kezelhető (mégpedig azon a jogcímen, amelyről az Érintettet a Személyes adat felvételekor értesítette a Cég), de annak nincs akadálya, hogy egy személyes adathoz több jogcímet is megadjunk. Azonban ezen több jogcím között csak abban az esetben lehet változás, amennyiben az Érintett pl. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását visszavonja, de a Cégnek más jogcímen az adott személyes adatot még kezelnie kell. Ebben az esetben az Érintettet az új jogcímről megfelelően értesíteni kell.

VI. Személyes adatok típusai

 • Természetes személyazonosító adatok: ezen személyes adatok kezelésének célja az Érintett egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. A Cég kezeli az Érintett következő személyes adatait: név, fénykép, email cím. Az adatkezelés jogalapja elsősorban a szerződés teljesítése. Ha az Érintett nem adja meg a jelen bekezdésben említett személyes adatokat, az a szolgáltatások igénybevételének részben vagy egészben történő meghiúsulását vonhatja maga után.
 • Az Érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámok és egyéb elérhetőségei személyes adatok: kapcsolattartáshoz szükséges elektronikus levelezési cím elsősorban a szerződés teljesítése jogalapon. Ha az Érintett nem adja meg a jelen bekezdésben említett személyes adatokat, az a szolgáltatások igénybevételének részben vagy egészben történő meghiúsulását vonhatja maga után.
 • A Céggel történő kapcsolatfelvétel során keletkezett személyes adatok: ebbe a körbe tartozik mindazon személyes adat, amely a kapcsolattartás során keletkezik. A személyes adatok kezelése ebben az esetben az Érintett által indított eljáráshoz, továbbá a szerződéshez, a szerződés teljesítéséhez szorosan kapcsolódik. Ezen adatkezelés jogalapja elsősorban a szerződés teljesítése.

VII. Az adatok megismerésére jogosultak

A Cég adatkezeléssel és adatfeldolgozással érintett valamennyi munkavállalója, valamint a Cég alvállalkozói jogosultak az Érintett személyes adatainak megismerésére.

VIII. Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama

A Cég az általa kezelt egyes adatfajtákat az alábbiakban meghatározott idő eltelte után törli:

 • Az ügyfelek személyazonosító adatait az üzleti kapcsolat megszűnését követő 6. (hatodik) év után.

IX. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítése csak akkor tagadható meg, amennyiben az Érintettet nem sikerült azonosítani. Ennek érdekében az Érintettől érkező bármilyen, az adatalanyi jogosultságot érintő kérelem esetén, annak átvétele előtt a Cég köteles az Érintettet azonosítani. Sikertelen azonosítás esetén az Érintettet, illetve az Érintett képviselőjét vagy az Érintettként fellépő személyt tájékoztatjuk, hogy sikertelen azonosítás és az Érintett Személyes adatainak védelme miatt a kérelme nem fogadható be.

Sikeres azonosítás esetén az Érintett kérelmezheti a Cégtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

A kérelmet késedelem nélkül, de maximum a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kell teljesíteni. A megalapozatlan vagy túlzó, illetve ismétlődő jellegű információkra tekintettel a Cég a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre tekintettel

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a jogai megóvásának biztosítékául szolgáló megfelelő garanciákról. A Cég az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Cég indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Cég indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Cég pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • adatkezelés célja megszűnt;
 • Érintett visszavonta a hozzájárulást és más jogalap nincs az adatkezelésre;
 • Érintett tiltakozik az adat kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a személyes adatot a Cég nyilvánosságra hozta, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. E tájékoztatás során a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit kell figyelembe venni annak érdekében, hogy a személyes adatokat kezelő adatkezelők értesüljenek az Érintett kéréséről – túl költséges, illetve a rendelkezésre álló technológiát meghaladó mértékű kötelezettség esetén, megfelelően dokumentált indokolással a tájékoztatástól el lehet tekinteni.

A fentiek nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • jog szerinti kötelezettség teljesítése miatt;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ez a törléshez való jog különösen akkor lényeges, ha az Érintett gyermekként adta meg hozzájárulását, amikor még nem volt teljes mértékben tisztában az adatkezelés kockázataival, később pedig el akarja távolítani a szóban forgó személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Cég korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Cég ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Cégnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Cég jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

A személyes adatok kezelésének korlátozására alkalmazott módszerek közé tartozhat (a) a szóban forgó személyes adatoknak egy másik adatkezelő rendszerbe történő ideiglenes áthelyezése vagy (b) a felhasználók számára való hozzáférhetőségük megszüntetése, vagy (c) egy honlapról az ott közzétett adatok ideiglenes eltávolítása.

Az adatkezelés korlátozását az automatizált nyilvántartási rendszerekben alapvetően technikai eszközökkel kell biztosítani, oly módon, hogy a személyes adatokon további adatkezelési műveleteket ne végezzenek el és azokat ne lehessen megváltoztatni. Azt a tényt, hogy a személyes adatok kezelése korlátozott, egyértelműen jelezni kell a rendszerben.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek érvényesítésén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Cég a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Cég rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • a személyes adat kezelése hozzájáruláson alapul vagy a személyes adat kezelése szerződés teljesítéséhez szükséges és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett ezen jog alapján jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ezen jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatóság biztosítása előtt fokozott figyelmet kell fordítani az Érintett azonosítására, illetve arra, hogy pontosan hova kéri az Érintett az adatot továbbítani.

Az adatalanyi jog gyakorlása ingyenes, amennyiben a folyó évben az érintett azonos adatkörre vonatkozóan nem nyújtott be még adatalanyi kérelmet. Egyéb esetekben – ideértve különösen a túlzó vagy ismétlődő adatalanyi joggyakorlást – a Céget költségtérítés illeti meg, amelynek megfizetése az adatalanyi joggyakorlás feltétele.

X. Felügyelethez fordulás

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Felügyelethez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

XI. Cookie-k kezelése

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket), azaz betűből és számokból álló információcsomagot használ a tartalmak személyre szabásához, a felhasználói élmény hatékonyabba tételéhez. A sütik segítségével információkat gyűjtünk arról, hogy a látogató miképp lép kapcsolatba a weboldallal, valamint elemzéseket és mérőszámokat készítünk a felhasználói magatartásról. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el. 

A mai modern böngészők esetében lehetőség van a sütik beállítására, azaz elfogadására vagy elutasítására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak. Így megakadályozható az automatikus elfogadás és a böngésző minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy a látogató szeretné vagy nem szeretné engedélyezni a sütiket.

A sütiket abban az esetben tárolhatjuk az eszközön, ha erre feltétlenül szükség van weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához engedélyre van szükségünk. A hozzájárulás bármikor módosítható vagy visszavonható weboldalunkon. Elutasítás esetén az adatokat nem követjük nyomon.

Érvényességi idejük és céljuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg. A sütik lehetnek saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k is. A belső sütiket a webhely üzemeltetője, míg a külső sütiket egy külső szolgáltató állítja be.

Feltétlenül szükséges sütik

A feltétlenül szükséges sütik kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a www.greensense.hu weboldalt azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a böngészés befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Használatot elősegítő sütik

Ezen sütik biztosítják a honlapon választott működési módok, beállítások (a honlap nyelve, akadálymentesített változat használata, kereső beállítások) tárolását a felhasználó gépén. Ennek köszönhetően a látogatónak nem kell megadnia ezen beállításokat a következő látogatás alkalmával. Alkalmazásuk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható.

Statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek abban, hogy megértsük, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. A statisztikai sütik kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása. Ezen sütik célja és lejárata a sütik típusától függően eltérhet.További információ: Google Analytics.

Célzott sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább a látogatót érdeklő vagy számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel. A sütik többek között arról gyűjtenek információkat, hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, de hozzájárulás nélkül nem alkalmasak a látogató személy szerinti beazonosítására.

Budapest, 2022.04.27

GreenSense Consulting Kft.